תנאי שימוש – "GetNanny"

תקף מתאריך: 28/02/2022


 1. מבוא

  1. השימוש באפליקציה "גטנני" המהווה לוח פרסומי ופלטפורמה בלבד (להלן: "האפליקציה" או "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

  2. השימוש באפליקציה הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

  3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האפליקציה, "גטנני" (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאפליקציה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באפליקציה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באפליקציה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

  4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בה לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בה או באמצעותה וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

  5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באפליקציה במועד שימושך באפליקציה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באפליקציה הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באפליקציה.

  6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

  7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האפליקציה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

  8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האפליקציה במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

  9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן להשתמש באפליקציה ולהתקשר עם שמרטפים באמצעותה בכל עת. עם זאת ייתכן והאפליקציה תהיה מושבתת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

  10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא getnannyapp@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

  11. יודגש כי עסקה שתיעשה בעקבות המשתמש באפליקציה תסוכם ישירות בין הצדדים המשתמשים באפליקציה, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכפלטפורמה בלבד לפרסום וחיפוש שירותי בייביסיטר, וככל וישנה בעיה כלשהי עם מי מהמשתמשים אזי המפעילה אינה תהיה צד לסכסוך ו/או בעיה כאמור. למען הסר ספק, אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה למי מהמשתמשים למעט אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

 2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האפליקציה, מידע על שירותים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האפליקציה, לרבות הוראות והנחיות נלוות ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות אפליקציה" משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות לרבות השמרטפים וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"שירותים", משמעותם כל השירותים המופיעים באפליקציה אשר הועלו מטעם שמרטפים באפליקציה.

"שמרטפים" או "בייביסיטרים, משמעותם נותני שירות שונים אשר מציעים שירותי בייביסיטר באמצעות האפליקציה.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באפליקציה במהלך השימוש באפליקציה.

 1. על תנאי השימוש; תשלומים

  1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי שמרטפים, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או שמרטף יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

  2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי לרבות שמרטפים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם ו/או כדאיות רכישת השירותים ולעניין השימוש בהם.

 2. הצטרפות שמרטפים

  1. על מנת להצטרף כשמרטף בשירותי המפעילה, על המשתמש למלא פרטים מסוימים כפי שייקבעו על ידי המפעילה, כאשר יובהר כי המפעילה רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יובהר כי המפעילה שומרת על זכותה לדחות בקשה להירשם לאפליקציה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

  2. במהלך הרישום האמור השמרטף מחויב למסור, בין השאר, את הפרטים שלהלן:

   1. פרטים אישיים ופרטי קשר;

   2. מענה לשאלות הנדרשות לצורך התאמה בין השמרטף למשתמשים (למשל, אך לא רק, האם השמרטף מעשן, האם עבר קורס עזרה ראשונה ועוד, האם נייד);

   3. צילום תעודת זהות;

   4. כל מידע אחר אשר המפעילה תמצא לנכון לבקש מהמשתמש בטרם תיבחן הבקשה.

  3. בעת הגשת הבקשה השמרטף מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאים הבאים:

   1. השמרטף הינו בגיר אשר מלאו לו 14 שנים לפחות;

   2. השמרטף אינו בעל רישום פלילי בגין ביצוע עבירות מין ו/או לא הורשע בעבר בגין ביצוע עבירות מין.

  4. מובהר כי השמרטף מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו וכל תשובותיו יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלשמרטף תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור. ככל ויחול שינוי בפרט כלשהו מהפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי השמרטף, עליו לעדכן את המפעילה בדבר שינוי כאמור לאלתר.

  5. למען הסר ספק יובהר כי סירוב המפעילה לאשר בקשה של שמרטף יכול וייעשה מכל סיבה שהיא וללא כל הנמקה. החלטת המפעילה לסרב לבקשה תהיינה סופית ללא מתן אפשרות ערעור, ולשמרטף לא יהיו כל טענות נגד המפעילה בשל סירובה כאמור.


 1. יובהר כי תנאי שימוש אלה לרבות האמור במדיניות הפרטיות יחולו גם על השמרטפים, בשינויים המחייבים.

 1. אחריות ואי נטילת אחריות

  1. התוכן המופיע על השירותים המוצגים באפליקציה נערך על ידי השמרטפים ו/או מי מטעמם אשר משתמשים בשירותי המפעילה. יובהר כי אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי השמרטפים באפליקציה, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא לרבות טעות מצד השמרטף במחיר השירות או במאפיינים מסוימים הנוגעים אליו, אף אם המפעילה סייעה לשמרטף סיוע טכני בהעלאת השירותים לאפליקציה.

  2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים ומפורסמים על ידי השמרטפים באפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם על ידי השמרטפים באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, התקשרות עם שמרטפים אחרים מאלה שבחר להתקשר עמם. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באפליקציה, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באפליקציה ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האפליקציה לרבות כל מידע שהועלה על ידי השמרטפים.

  3. לשמרטף לא יהיו טענות נגד המפעילה אשר לא תישא בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצג לו על ידי משתמשים הפונים אליו כתוצאה מהשימוש באפליקציה לרבות בשל כל נזק שייגרם לו על ידי משתמשים אשר יפנו אליו באמצעות האפליקציה וכל התקשרות שתהיה לו עם משתמשים כאמור. ויודגש, עסקה שתיעשה בעקבות פרסום שירות באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש לשמרטף והיא אינה כוללת את המפעילה ו/או מי מטעמה כצד בעסקה.

  4. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים שיישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאפליקציה אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באפליקציה אין משמעו כי תוכן האפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באפליקציה.

  5. יתכן כי השירותים באפליקציה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאפליקציה תהיה חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לשמרטף ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

  6. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באפליקציה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

  7. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

  8. אין המפעילה אחראית על תוכנן של הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באפליקציה לרבות השירותים המוצעים על ידי השמרטפים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות השמרטף שממנו קיבל את ההצעה או השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

  9. יודגש כי האחריות לגביית התשלומים תהיה על השמרטף בלבד, ולמפעילה לא תהיה שום אחריות בכל מקרה של חוב כספי של משתמש כלפי השמרטף והיא לא תהיה צד לכל טענה ו/או תביעה בין השמרטף למשתמש לרבות טענות הנוגעות לאי תשלום בעבור שירות שניתן.

 2. שירותים המופיעים באפליקציה והתקשרות עם שמרטפים

  1. האפליקציה מאפשר למשתמש לצפות ולרכוש שירותים המוצעים על ידי השמרטפים אשר יופיעו באפליקציה. עם כניסת המשתמש לדף כל אחד מהשמרטפים, יוכל המשתמש לצפות בפרטים שונים על שירותים כפי שאלה הועלו על ידי השמרטפים.

  2. יובהר כי מבחר השירותים והשמרטפים משתנה מעת לעת, ולמשתמש לא תהיה טענה בגין שינוי במבחר השמרטפים כאמור. יובהר למען הסר ספק כי השירותים מועלים על ידי השמרטפים ולא על ידי המפעילה ולמפעילה אין שליטה על העלאת השירותים על ידי השמרטפים או על מחיר ו/או סוג השירותים אשר כאמור אינם קשורים למפעילה.

  3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח בודקת את השירותים הזמינים לרכישה באפליקציה ואינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע על ידי השמרטף ו/או מי מטעמו באפליקציה ולא יהיו למשתמש טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל שמרטף באפליקציה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי שמרטפים ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

  4. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום שירות על ידי שמרטף באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המשתמש באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש לשמרטף, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכפלטפורמה בלבד לפרסום שירותי בייביסיטר על ידי שמרטפים. ויודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה לשמרטפים.

  5. על אף שהמשתמש פונה לשמרטף דרך האפליקציה, המפעילה משמשת כפלטפורמה בלבד ועל כן היא אינה אחראית על התוכן המופיע מטעם השמרטפים המפרסמים את השירותים באפליקציה, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין השירות בו הוא מתעניין ואותו הוא רוכש לרבות, אך לא רק, מחיר השירות, תנאי קבלת השירות, התאמת השירות לצרכיו ועוד. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות השמרטפים שמהם המשתמש קיבל את ההצעה או השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע על השירותים המועלה ומתפרסם באפליקציה על ידי השמרטפים ו/או מי מטעמם, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

  6. בכל מקרה של פרסום מידע כוזב על ידי השמרטף המשתמשים מתבקשים ליידע את המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה.

 3. התחייבויות המשתמש; תוכן משתמש

  1. המפעילה מאפשרת למשתמש להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, ביקורות על שמרטפים ותמונות שונות (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.

  2. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם באתר ו/או באפליקציה כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האפליקציה והשמרטפים בפרט.

  3. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באפליקציה ו/או המפרסם דרך האפליקציה לרבות השמרטפים ולא יעלה לאפליקציה כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האפליקציה והשמרטפים בפרט.

  4. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באפליקציה ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.


 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באפליקציה ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

  3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

  4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים

  5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באפליקציה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

  6. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באפליקציה את שמה, את הלוגו שלה ו/או או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

  7. בשימוש באפליקציה המשתמש מסכים כי כל עוד האפליקציה פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות, טקסטים וביקורות בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או של כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

  8. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באפליקציה, הינם הרכוש של בעלי התכנים לרבות השמרטפים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

  9. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

 2. שימוש במידע פרטי

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באפליקציה.

 1. דיוור ישיר

  1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

  2. בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

  3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.


 1. אבטחה

  1. האפליקציה של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באפליקציה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באפליקציה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האפליקציה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האפליקציה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.

  2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באפליקציה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.


 1. תקופה וסיום

  1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באפליקציה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

  2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור לעיל המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

  3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

  5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.


 1. כללי, סמכות שיפוט והודעות

  1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

  2. חשבון המשתמש באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

  3. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באפליקציה.

  4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

  5. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו עם שליחתו בדוא"ל כאשר בידי השולח ישנו אישור קבלה.